Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 2. Vergoeding Indien u een aanvullende verzekering heeft met een dekking voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit deze aanvullende verzekering. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor het checken van deze vergoeding.

 3. Bij een chronische indicatie worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Er is een lijst met indicaties die `chronisch` zijn, dit kunt u vinden onder `Chronische lijst Borst`.

 4. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, worden de behandelingen na afloop van iedere zitting bij u in rekening gebracht. U kunt dit direct afrekenen of u ontvangt hiervan een factuur aan het einde van de maand.

 5. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

 6. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 7. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL62ABNA0880935499 ten name van Andrew Clarke te Den Haag. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het declaratienummer.

 8. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

 9. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

 10. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

 11. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

 12. In geval betaling langer uitblijft dan 2 maanden na factuurdatum is de fysiotherapeut gerechtigd de incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder/incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.